Občni zbor 2023

Šmartno

ZBOR VETERANOV 2023

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno so se v soboto 24.februarja 2024 zbrali v dvorani gostilne “KRZNAR” v Šmartnem pri Litiji na svojem rednem letnem zboru.

Uvodoma je bila zaigrana slovenska himna.  Sledil je kulturni program, Žiga Koci je na harmoniko zaigral dve pesmi.

Na zboru veteranov je bilo prisotnih 109 članov in članic območnega združenja in 4 gosti: župan Občine Litija Franci Rokavec, predstavnika OZVVS Kočevje Antonij Volho in Nikola Novič ter predstavnik veteranskega društva »Sever« Jani Končar.

Pred pričetkom zasedanja zbora veteranov je predsednik OZVVS Litija-Šmartno Ivan Lovše prisotne povabil, da se z minuto molka poklonijo  umrlim članom območnega združenja.

Po izvolitvi organov zbora veteranov je zasedanje zbora prevzelo delovno predsedstvo v sestavi: predsednik Drago Kovič ter člana Lindič Martin in Matjaž Urbanc.

Poročilo o delu območnega združenja za leto 2023 je predstavil predsednik OZVVS Litija-Šmartno Ivan Lovše, ki je poudaril, da načrtovane naloge niso bile v celoti izpeljane. Izvedlo se ni smučarskega tekmovanja na Dolah, udeležbe ni bilo na dnevu slovenske vojske, na proslavi ob dnevu državnosti v Ljubljani in na Kumu, na pohodih v Ribnici in Domžalah, na strelskem tekmovanju v Grosuplju in srečanju v Velenju. Izvedlo se ni obiska šol. Nazorno je izpostavil aktivnosti v posameznih mesecih iz programa, ki so bile izvedene in dodatne naloge, ki niso bile zajete v programu. Vseh aktivnosti, ki so potekale skozi vse leto, se je udeležilo veliko članov območnega združenja, želel pa je, da bi se v letu 2024 udeležba še povečala. Vsem izvajalcem in udeležencem dejavnosti se je za sodelovanje zahvalil, še posebej županu občine Litija Franciju Rokavcu za dobro sodelovanje.

Finančno in poslovno poročilo OZVVS Litija Šmartno za leto 2023 je prisotnim članom območnega združenja predstavil predsednik Ivan Lovše. Na podano poročilo ni bilo pripomb in dodatnih predlogov, kot tudi ne na program aktivnosti in finančni plan za leto 2024.

S poročilom Nadzornega odbora o delu in poslovanju OZVVS Litija-Šmartno je prisotne seznanil Matjaž Urbanc. Pripomb na poročilo ni bilo.  

Zbor veteranov je potrdil višjo letno članarino, iz sedanjih 14,00 eur na 20,00 eur, ki bo veljala od leta 2025 dalje.

Pozdravni nagovor gostov je odprl župan občine Litija Franci Rokavec, ki je zboru veteranov zaželel uspešno nadaljnje delo in pohvalil dobro delo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo v preteklih letih.  Zahvalil se je za organizacijo in izvedbo proslave ob dnevu suverenosti. Poudaril je, da je OZVVS Litija-Šmartno gostilo dva predsednika, in sicer od Zveze  veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča in Združenja PVD Sever Tomaža Časa. Dobro oziroma uspešno delo OZVVS Litija-Šmartno je zaželel tudi predstavnik OZVVS Kočevje Antonij Vovko.

Zbor veteranov je imenoval dva člana delegata za zbor ZVVS, Ivana Lovšeta in Radovana Petjeta.

Predsednik Ivan Lovše je zbor veteranov seznanil, da so v preteklem letu postali novi člani združenja Vinko Podbevšek, Ciril Golob, Janez Zupančič ter Matjaž Juvančič.

                                                                                                    OZVVS Litija-Šmartno